Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
6/05/24

Softwarová řešení Eplan zásadně změnila efektivitu i kvalitu výrobních postupů rozváděčů ve společnosti UEZ, s. r. o.

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Společnost UEZ, s. r. o., se od svého založení v roce 1991 stálým hráčem na poli elektrotechnického průmyslu. Začínala jako malý podnik, zaměřený na údržbu elektroinstalací, a postupem času se rozrostla ve významného výrobce rozváděčů. Jejich cesta k úspěchu není jen o historii, ale i o neustálém hledání nových cest k inovaci a vyšší efektivitě.

Kořeny společnosti UEZ, s. r. o., sahají až do roku 1991, kdy se její majitel Anton Ulehla rozhodl využít svoje celoživotní zkušenosti ze zaměstnání v oboru elektrotechniky a začal soukromě podnikat. Jednoho z prvních pomocníků našel i ve svém synovi Radovanovi, který mu v začátcích firmy – tehdy ještě jako student střední školy – pomáhal především s manuální prací.

V prvních měsících své činnosti se firma zabývala údržbou zařízení v dnes již bývalém podniku Chemlon Humenné. Jednalo se především o rozvody elektroinstalace, k nimž časem přibyla také péče o několik set frekvenčních měničů. V roce 1998, kdy už se firmě dlouhodoběji dařilo, nastala vhodná doba i pro rozvoj a rozšíření vlastních prostor. Nabídku města – odkoupit areál tehdejší prádelny a chemické čistírny, s podmínkou zachovat tyto služby pro občany ještě dalších deset let – pan Anton Ulehla přijal. Získáním vlastních prostor se otevřela možnost k růstu, takže vedení společnosti začalo hledat další směry, ve kterých by se daly obchodně zúročit doposud nabyté znalosti a zkušenosti pracovníků.

Snaha modernizovat a nedostatek kvalifikované pracovní síly

Od roku 2010 se firma začala postupně zabývat výrobou a dodávkami malých rozváděčů a skříní. Investovala přitom do vybavení dílen, do nákupu nových strojů i do poloautomatických zařízení. Radovan Ulehla byl už v té době společníkem otce ve vedení společnosti a chtěl firmu posunout z pozice „běžného“ výrobce rozváděčů, jakých tehdy byli na Slovensku stovky, k činnosti s vyšší přidanou hodnotou v podobě moderního výrobního zařízení podporovaného softwarovými nástroji. Neméně důležitým důvodem k optimalizaci firemních činností a postupů byl tehdy i nedostatek kvalifikované pracovní síly na pracovním trhu. Veškeré uvedené skutečnosti tak vedly firmu k zavádění automatizace a k modernizování vykonávaných činností.

Při realizaci této vize pomohla také i zdánlivě nesouvisející třetí oblast činnosti firmy – a sice dřevovýroba. Té se společnost UEZ, s. r. o., věnuje od roku 2003 a od prvotní výroby jednoduchých produktů se vypracovala až k výrobě vlastního nábytku. I díky schváleným prostředkům z Evropské unie společnost nakoupila moderní, počítačem řízené stroje CNC. „Stále jsem hledal možnosti, jak přenést postupy přípravy, zhotovení dokumentace a samotné výroby z části dřevovýroby i do oblasti výroby rozváděčů,“ vzpomíná R. Ulehla. Společnost tedy provedla průzkum trhu a od roku 2015 se zabývala myšlenkou na modernizaci. Nedávno se rozhodla investovat do nákupu moderních technologií a softwarového vybavení na přípravu a výrobu rozváděčů. „Fáze přípravy rozváděčů sice vyžaduje doslova mravenčí práci, o to plynulejší je však postup v navazujících fázích výroby,“ vysvětluje Radovan Ulehla. První významnou investicí do přípravy a výroby rozváděčů bylo zakoupení licence softwaru Eplan Pro Panel a softwaru Eplan Smart Wiring v roce 2022. Investice souvisela s nákupem nového stroje KOMAX Zeta na přípravu a výrobu kabelových svazků pro rozváděče. Vstupem do stroje jsou digitální údaje o typu, délce a koncovce kabelů, které má stroj vyrábět. „Tyto údaje nemá smysl zadávat ručně, protože efektivita a pracovní vytíženost takto nákladného stroje by byla velmi nízká a neúměrně by se tak prodlužovala návratnost investice. Řešením se ukázal být softwarový nástroj Eplan Pro Panel, ve kterém je možné projekt výroby kabelů podrobně připravit. Údaje potřebné k výrobě se odešlou do již zmíněného stroje, který bez potíží přečte jejich formát a ve velmi krátkém čase požadované kabelové svazky připraví,“ vysvětluje R. Ulehla.

Chcete-li zobrazit toto video, musíte přijmout funkční soubory cookie.

 

Výsledkem je, že čas přípravy a montáže kabelů do rozváděče se oproti předchozím, většinou manuálním postupům, zkrátil na polovinu. Dalším nezanedbatelným přínosem je skutečnost, že tyto činnosti dnes mohou provádět i nekvalifikovaní pracovníci, kteří už kabely nezapojují podle elektrotechnických schémat, ale podle tabulky a 3D modelu na velké obrazovce, doplněného podrobným pracovním postupem. „Nejdřív jsme museli absolvovat několik intenzivních školení, ale měli jsme vytyčený jediný cíl – stát se z běžného výrobce rozváděčů výrobcem špičkovým. Z hlediska vybavení a zvládnutých postupů patříme podle mého mínění v současnosti ke slovenské špičce a na Slovensku jsme momentálně jediným výrobcem, který v praxi využívá kombinaci nástrojů Eplan Pro Panel, Eplan Smart Wiring a moderního zařízení KOMAX Zeta 630 na přípravu kabelových svazků,“ hrdě říká R. Ulehla.

Aby společnost UEZ, s. r. o., v minulosti dokázala vyrobit rozváděč, musela mít k dispozici již zmíněnou kvalifikovanou pracovní sílu. Projekční práce společnost neprováděla, takže veškeré podklady pro výrobu rozváděčů musel v tištěné podobě nebo v souboru pro některý z nástrojů CAD dodat zákazník. Kvalifikovaný pracovník poté zapojoval kabely v rozváděči podle jednotlivých stránek schématu, kterému musel po odborné stránce rozumět. Mnohem náročnější byl také návrh rozmístění jednotlivých součástí a elektrických prvků v samotném rozváděči. To se neobešlo bez jisté dávky kreativity a improvizace. Každá realizace navíc podléhala několika krokovému schvalování ze strany zákazníka, čímž se doba dodání rozváděče opět prodlužovala.

V současnosti už jsou údaje pro přípravu a výrobu rozváděčů k dispozici v digitální podobě v softwaru Eplan Pro Panel, a díky nim je k dispozici také digitální dvojče rozváděče. Údaje slouží nejen jako podklad pro strojní zařízení na výrobu kabelů, ale také podstatně zkracují čas potřebný při výrobě šablon otvorů.

 

Okamžitě si vybrali ověřené a profesionální řešení

Návštěvy domácích i zahraničních veletrhů a desítky hodin strávených na internetu studiem dostupných řešení – tak vypadala příprava Romana Ulehly před rozhodnutím investovat do nákupu licencí softwarových nástrojů Eplan. Po zkušenostech z části dřevovýroby, kde firma od původně zakoupeného řešení střední výkonové, funkční i cenové kategorie přešla ke špičkovému řešení pro danou oblast, padlo rozhodnutí podobnou chybu neopakovat a pro přípravu a výrobu rozváděčů vsadit hned od začátku na ověřené a profesionální řešení od společnosti Eplan. Firma přitom neměla s nástroji Eplan ani s jinými podobnými řešeními vůbec žádné dřívější zkušenosti.

Už od samého počátku se však projevila vysoká míra spolupráce nástrojů Eplan se zařízením na výrobu kabelů. V současnosti se toto spojení jeví jako nenahraditelné. Součástí dodávky stroje KOMAX Zeta byl sice také softwarový nástroj DLW (Digital Lean Wiring), ale přímým a nejsnadnějším způsobem propojení s tímto strojem je díky pracovnímu prostředí a funkcionalitě právě software Eplan Pro Panel. Díky možnosti realizovat celý rozváděč v podobě 3D modelu je možné ještě před zahájením výroby odhalit možné kolize – ať už z hlediska rozmístění jednotlivých součástí nebo z hlediska určení správné délky a zhotovení kabelů. V současnosti už ze společnosti UEZ, s. r. o., nevyjde jediný rozváděč, který by nebyl připravený v nástroji Eplan Pro Panel. Pokud zákazník s návrhem nedodá také dokumentaci, případně ji poskytne v tištěné podobě nebo formátu PDF, projektanti v UEZ, s. r. o., si ji sami připraví. Důvod je zřejmý – tato práce navíc se jim vrátí v návazných fázích přípravy a výroby rozváděče. „Přínosem takového postupu jsou také ušetřené prostředky na straně zákazníka. To v případě, že se ještě před spuštěním výroby přijde na to, že projekt není možné realizovat – například kvůli zmiňovaným kolizím,“ uvádí Matúš Fedorko ze společnosti Eplan.

Různí zákazníci, různé podklady, ale stále stejný výsledek – špičkový rozváděč

V dosavadní praxi společnosti UEZ, s. r. o., převažují zákazníci, kteří dodávají projektovou dokumentaci v softwaru Eplan, což je samozřejmě velkou výhodou, nebo v jiných programech, ze kterých je možné ji do prostředí Eplan překlopit. Společnost využívá při přípravě dokumentace databázi Eplan Data Portal, který obsahuje aktuální údaje několika tisíc elektrických součástí od desítek nejvýznamnějších výrobců. „Zatím jsme v něm vždy našli minimálně 95 % komponentů, které při návrhu rozváděče pro své zákazníky potřebujeme,“ říká R. Ulehla. Zbývajících 5 % je možné doplnit svépomocí, nebo je na požádání z dodané dokumentace výrobce daného dílu doplní přímo společnost Eplan. Po takovéto svědomité přípravě už je možné stisknutím jediného tlačítka (pokud je tato funkce součástí zakoupené licence) automaticky vytvořit celé zapojení jednotlivých součástí v rozváděči. Přitom ještě v této fázi je možné dodatečně provést některé úpravy, například v trasování kabelů, nebo optimalizovat zaplnění kabelových žlabů.

Jednou z důležitých oblastí při návrhu rozváděče je také udržování jeho vnitřní teploty na hodnotě, která brání teplotnímu přetížení nainstalovaných komponentů. Nástroj Eplan Pro Panel v součinnosti se softwarovým nástrojem od společnosti Rittal dokáže navrhnout systém snižování vnitřní teploty na základě tepelného výkonu nainstalovaných komponentů.

Návod k postupu práce krok za krokem

Po kompletním digitálním návrhu rozváděče je možné přejít k fázi jeho výroby. Fáze výroby začíná vytištěním šablon pro vrtání otvorů. Tyto šablony se pak přikládají na připravený vnitřní plechový panel rozváděče a také na plechy, na dveře a na bočnice. Společnost UEZ, s. r. o., si jako dodavatele rozváděčových skříní a doplňkového konstrukčního vybavení vybrala společnost Rittal. Důvodem byla mimo jiné i skutečnost, že rozváděčům této společnosti dává přednost většina jejích zákazníků. Zařízení KOMAX Zeta zatím připravuje veškeré požadované vodiče – nastříhá správné průměry na požadovanou délku, odblankuje je, nalisuje dutinky a také je označí.

Společnost také vyzkoušela i další z nástrojů společnosti Eplan, konkrétně nástroj Smart Mounting, který při montáži elektrických součástí rozváděče intuitivně vede pracovníka. Díky tomu dokáže součásti rozváděče zapojovat i méně kvalifikovaná pracovní síla, jejíž zaškolení navíc trvá podstatně kratší dobu. „Nástroj Eplan Smart Mounting zajišťuje funkci, kterou nástroj Eplan Smart Wiring zajistit nedokáže. Tou funkcí je dispoziční rozvržení součástí. Díky tomu se s velkou pravděpodobností podaří zaručit, že i při opakované výrobě se zachová vysoká kvalita i přesnost zapojení a eliminuje se nežádoucí kreativita obsluhy. Systém přitom u každého kroku zaznamenává, kdo a kdy jej provedl,“ vysvětluje M. Fedorko.

V další fázi využívá pracovník výroby nástroj Eplan Smart Wiring, který ho intuitivně a krok za krokem navádí, jak, kde a kudy zapojit připravené kabely. V nástrojích Eplan Smart Mounting i Smart Wiring pracovník potvrzuje každý provedený krok, díky čemuž je možné sledovat rozpracovanost výroby rozváděčů v reálném čase. Pokud je třeba, pracovník výroby navíc může přidat k neprovedenému úkonu komentář s odůvodněním, proč k tomuto kroku nedošlo, a pokračovat dalším krokem v pořadí. Tím se zvyšuje efektivita celé výroby. Jakmile se osadí veškeré potřebné součásti, v závěrečné fázi se celý rozváděč otestuje z hlediska správné funkčnosti veškerých spojů. Výrobní cyklus rozváděče se uzavírá přiložením potřebné dokumentace a v tuto chvíli už je rozváděč připravený k expedici.

Školení jako základ efektivního využívání softwarových nástrojů

Podle R. Ulehly by nasazení, a hlavně produktivní využívání nástrojů Eplan bez předchozího školení nebylo možné. Postupem času přibyla i specializovaná školení zaměřená na propojování technologických výrobních zařízení se softwarem společnosti Eplan. Projektanti i pracovníci výroby ve společnosti UEZ, s. r. o., postupem času zjistili, jak tyto nástroje efektivně využívat, a v současnosti už využívají jejich výhod naplno. „Na základě našich zkušeností mohu všem firmám, které přemýšlejí, jak zlepšit postupy projektování, přípravy i výroby rozváděčů, vřele doporučit, aby vyzkoušely nástroje společnosti Eplan. Tato investice jim přinese nejen zefektivnění, zkvalitnění i zrychlení mnoha firemních postupů, ale umožní jim také využívat pracovní sílu s nižší kvalifikací v situacích, jejichž řešení bylo donedávna doménou odborníků,“ říká R. Ulehla. Výroba společnosti UEZ, s. r. o., se i díky nástrojům společnosti Eplan několikanásobně zvýšila a není výjimkou, když se v současnosti vyrobí i desítky rozváděčů. Toto množství přitom představovalo v začátcích podnikání výrobu, která vyžadovala mnohem více času.

Také M. Fedorko si myslí, že za současným úspěšným rozvojem společnosti UEZ, s. r. o., stojí tři skutečnosti. „První skutečností byla cílevědomost vedení, které už od začátku podnikání přesně vědělo, kam se chce dostat. Druhou skutečností bylo systematické uvažování, když společnost dokázala určit, kde jí nové technologie mohou pomoci zefektivnit postupy, a třetí skutečností byl správný odhad stavu na trhu s pracovní silou a nedostatkem odborníků.“

Investovat budou i nadále

Pokud se jedná o významnější investice, přibližně do dvou let by se mělo portfolio technologického vybavení společnosti UEZ, s. r. o., rozrůst o strojní zařízení na vrtání a úpravu otvorů v montážních deskách, bočnicích a předních dveřích rozváděčů. Toto vybavení by opět navýšilo úroveň automatizace i efektivity vykonávaných postupů. Pokud se jedná o softwarové vybavení, R. Ulehla by očekával doplnění možnosti třídění a značení vodičů, které by bylo možné nastavit v nástrojích Eplan a následně realizovat na stroji KOMAX Zeta. Tím by se firmě mohly otevřít i nové obchodní příležitosti v oblasti přípravy kabelových svazků pro externí odběratele. A po zkušebním období by se portfolio softwarových aplikací mělo v dohledné době rozrůst také o již zmíněný nástroj Eplan Smart Mounting, a to v podobě zakoupené licence.

Doporučujeme navštívit i následující stránky:

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře