Výmena PLC dát so systémom TIA Portal

Autor

Radovan Ovcarčik Radovan Ovcarčik V tíme EPLAN pôsobím od septembra 2015 ako konzultant a vedúci projektov. Skúsenosti s projektovaním som získal pri vývoji zariadení pre automatickú logistiku v priemyselnej automatizácii. Som presvedčený o výhodách prechodu na progresívne metódy projektovania s využitím automatizačných nástrojov EPLAN. Projektovanie bude zábavnejšie a to bude cieľom našej spolupráce.
16/11/21

Výmena PLC dát so systémom TIA Portal

Autor: Radovan Ovcarčik Čas na čtení: minuta minuty

Zjednodušte a sprehľadnite si spoluprácu na projektoch pomocou výmeny dát o riadiacom systéme. Príspevok je venovaný problematike výmeny projektových dát medzi systémami EPLAN Platforma 2022 a TIA Portal prostredníctvom súboru AML. Účelom je poskytnúť prehľad o základnej funkcionalite a načrtnúť postup pri práci a nároky na správnosť údajov potrebných k výmene dát.  

Článok je písaný pre aktuálnu verziu EPLAN Platforma 2022 a modul EPLAN PLC & Bus Extension. Aktuálne je možná výmena dát so systémom TIA Portal až po verziu 17, ktorú nájdete vo výbere formátov pre import PLC dát pod položkou položku Siemens SIMATIC STEP 7 TIA Portal 17 (AutomationML AR APC).

Poznámka: Formát AutomationML AR APC 1.2.0 umožňuje okrem výmeny dát štandardných komponentov PLC riadiaceho systému aj výmenu dát komponentov pohonov a výmenu údajov o prístroji, ktoré nie sú štandardne v projektoch EPLAN spracované. V tomto článku sa tomuto formátu viac nevenujeme a bližšie informácie nájdete tu.

 

Cez toto rozhranie sú vymieňané dáta:

  • Údaje o komponentoch hardvéru zostavy PLC (číslo artiklu, usporiadanie v racku).
  • Dáta potrebné pre konfiguráciu a zapojenie zbernicového systému s presnými portmi.
  • Zoznam adresovateľných I/O s PLC adresou, symbolickou adresou a funkčným textom

Prenos dát z TIA Portal do projektu EPLAN

Predpokladom pre komfortnú prácu pri výmene dát o komponentoch je zavedenie daných prístrojov do databázy artiklov, kde je treba skontrolovať správnosť relevantných vlastností. Správne zavedené prístroje sa do projektu EPLAN importujú ako artikle doplnené o dáta z projektu prostredia TIA Portal. V priebehu importu dát z TIA Portal do EPLAN prebehne kontrola identifikačných vlastností (Označenie typu PLC alebo Popis prístroja: Názov súboru) pre vybrané prístroje a systém vás upozorní na prístroje s chýbajúcimi parametrami. Aj prípade chýb import prebehne, pričom sa do projektu dostanú jednoduché bloky pre PLC karty bez dát artiklov, avšak doplnené o údaje z TIA Portal.

V projektovom prostredí TIA Portal figurujú prístroje výrobcu Siemens z interného katalógu TIA Portal (napríklad ET200SP, S7-1500 ...) ale tiež prístroje, ktoré sú od iných výrobcov a do systému TIA Portal ich musí užívateľ doinštalovať z GSDML súboru (periférne I/O moduly, pneumatické riadiace jednotky, FM ... ).Príklad zostavy hardvéru v prostredí TIA Portal je na obrázku 1.Obrázok 1 - TIA - Topology viewObr.1: Príklad zostavy hardvéru v prostredí TIA Portal.

Import takejto zostavy do prostredia EPLAN prebieha na základe spomínaných identifikátorov. Importované prístroje sú umiestnené v navigátore PLC a pripravené na použitie na stránkach v projekte EPLAN.

Obrázok 2 - EPLAN - PLC navigatorObr.2: PLC komponenty v navigátore PLC

Modulárne prístroje obsahujú z pohľadu prostredia TIA Portal podprístroje, ktoré môžu byť navyše konfigurovateľné. Ide napríklad o vzdialené I/O moduly s možnosťou konfigurácie jednotlivých I/O na vstupné alebo výstupné. TIA Portal exportuje takýto prístroj rozložený na jednotlivé moduly. Dôsledkom je, že do projektu EPLAN sú importované samostatné prístroje pre každý takýto modul zvlášť, čo je v rozpore s realitou, pretože fyzicky ide o jeden prístroj. Následne si to vyžaduje prácu naviac v projekte EPLAN, kde musí projektant ručne tieto moduly „sceliť“ do jedného spoločného prístroja. Za týmto účelom existujú v systéme EPLAN vlastnosti PLC kariet, pomocou ktorých je možné definovať takzvané podprístroje. Vo výsledku musí v projekte EPLAN figurovať jeden prístroj s obsahujúci parametre poprístrojov.

Aby ste z tohto kroku nemali obavy, vo verzii EPLAN Platforma 2022 je doplnený príkaz, pomocou ktorého prebehne import jednotlivých modulov a následne automatický prevod do požadovaného tvaru hlavného prístroja s doplnenými vlastnosťami podprístrojov. Vyskúšal som si to na komponente BNI005H od výrobcu BALLUFF, ktorý má konfigurovateľných 8 I/O. Ale pozor, import tohto prístroja musel prebehnúť osobitne od ostatného HW, či už popredu alebo dodatočne. Dôvodom je, že tento príkaz sa naopak nehodí zostave na princípe ET200, kde jednotlivé I/O karty figurujú ako samostatné prístroje a nie je nutné prevádzať ich na podprístroje.

Dáta o konfigurácii zbernicových systémov sa pri importe do EPLAN zapíšu do vlastností sieťových a zbernicových napojení. Prenesú sa informácie, ako typ zbernicového systému, názov siete (napríklad pre Profinet PN/IE), IP adresa daného napojenia. Bližšie informácie nájdete v nápovede.

Spolu s importovaným hardvérom sa do projektu EPLAN dostanú aj symbolické dáta ku všetkým adresovateľným I/O napojeniam. V prostredí EPLAN ide o vlastnosti PLC adresa, Symbolická adresa, Funkčný textTyp dát.

Prenos dát z EPLAN do projektu TIA Portal

Pre export hardvéru z EPLAN do TIA Portal sú rozhodujúce niektoré vlastnosti artiklov (okrem iných hlavne Označenie typu PLC alebo Popis prístroja: Názov súboru), na základe ktorých systém TIA Portal dokáže vybrať dané komponenty zo svojho interného katalógu. Do projektu v TIA Portal sa pri importe zaznamenáva aj úplné označenie prístrojov. Dôležité sú správne nakonfigurované vlastnosti týkajúce sa zostavy v rackoch, počiatočné adresy... Podrobnejšie informácie je potrebné naštudovať z uvedených zdrojov. V prípade akejkoľvek chyby nebude do projektu TIA Portal daný prístroj importovaný a chybu nájdete v hláseniach.

K tomu, aby prebehol korektný import zbernicových prepojení, je nutné, aby v projekte EPLAN existovala stránka s presným zapojením portov. Navyše, všetky potrebné vlastnosti sieťových napojení musia byť správne zadané.

Obrázok 3 - EPLAN - zapojenie profinet

Obr.3: Zapojenie zbernicového systému v projekte EPLAN

Spolu s PLC kartami budú importované aj zoznamy PLC adries, symbolických adries a funkčných textov všetkých adresovaných I/O.

Výmena dát symboliky bez HW konfigurácie

Údaje o adresách a textoch všetkých I/O je možné vymieňať prostredníctvom SDF súboru. V oboch systémoch (EPLAN aj TIA Portal) je možné tento formát importovať aj exportovať. Súbor neobsahuje dáta HW konfigurácie, čím je zabezpečená jej ochrana pred nechcenými zmenami.

Obrázok 4 - EPLAN - priradovaci zoznamObr.4: Zoznam adries a textov v prostredí EPLAN

Obrázok 5 - TIA - TGA table

Obr.5: Zoznam adries a textov v prostredí TIA Portal

Môj typ na záver

Problematika spracovania dát o riadiacom systéme v projekte EPLAN je komplexná. Pomôžte si tabuľkovým alebo externým spracovaním dát nad celým PLC systémom kvôli omnoho prehľadnejšiemu zobrazeniu parametrov, medzi ktorých vzťahmi existujú pravidlá. Mnoho detailov sa dočítate v nasledovných zdrojoch informácií:

  • Online nápovedu k systému EPLAN Platforma 2022 v českom jazyku nájdete tu.
  • Okrem základných informácií z nápovedy je potrebné preštudovať si dostupnú literatúru v podobe technických typov, ktoré nájdete tu.
  • Sledujte webináre na stránke EPLAN, čoskoro bude aktualizovaný webinár práve na túto tému.

Využite nadstavbové školenie k systému EPLAN Electric P8 zamerané na tému PLC.

Viac o školení EPLAN Electric P8 PLC

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře