Viacužívateľská spolupráca na projektoch

Autor

Radovan Ovcarčik Radovan Ovcarčik V tíme EPLAN pôsobím od septembra 2015 ako konzultant a vedúci projektov. Skúsenosti s projektovaním som získal pri vývoji zariadení pre automatickú logistiku v priemyselnej automatizácii. Som presvedčený o výhodách prechodu na progresívne metódy projektovania s využitím automatizačných nástrojov EPLAN. Projektovanie bude zábavnejšie a to bude cieľom našej spolupráce.
26/01/23

Viacužívateľská spolupráca na projektoch

Autor: Radovan Ovcarčik Čas na čtení: minuta minuty

Ak je pre Vaše projekty tímová spolupráca prirodzená, prečítajte si tento príspevok o osvedčenom viac-užívateľskom spracovaní projektov. Objavte možnosti nastavenia rolí v tíme, prípadne delenia projektov, ktoré ste možno nepoznali. Nech Vám tento článok pomôže pri dobrom nastavení Vašej spolupráce.

Viac-užívateľská spolupráca na projektoch

Technológia, ktorá zabezpečuje viac-užívateľské spracovanie projektu, je už dlhodobo známa a mnohí projektanti si už prácu v tomto režime mali možnosť vyskúšať. Principiálne ide o úpravu dát spoločného projektu, ktorý musí byť uložený v zdieľanej zložke. 

Zamedzenie konfliktnej úpravy dát je ošetrené na úrovni stránok a návrhových priestorov, na ktorých sa nachádza objekt, ktorý už niekto edituje. Ak sa pokúsite vstúpiť do vlastností prístroja, ktorý leží na už obsadenej stránke, zobrazí sa Vám hlásenie o Viac-užívateľskom konflikte a celá stránka bude dostupná iba na čítanie. Pre zjednodušenie komunikácie v tíme, obsahuje spomínané hlásenie kontaktné údaje na spracovateľa stránky a vďaka tomu je jasné, koho treba požiadať o jej uvoľnenie. Hlásenie pri viac-užívateľskom konflikte

Obrázok 1:  Hlásenie pri viac-užívateľskom konflikte

Úprava niektorých dát alebo spúšťanie niektorých operácií je možné iba v exkluzívnom prístupe k projektu a tu by som Vás odkázal na nápoveď EPLAN. 

V tomto režime sa dá projektovať s licenciami EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel Professional, EPLAN Fuid, EPLAN Preplanning Professional. Licenciu stupňa Compact je nutné rozšíriť o element Compact+, pretože samotná licencia Compact umožňuje otvoriť projekt k editácii iba jednému užívateľovi. 

Projektanti majú často skúsenosť so spomalenou prácou na zdieľanom projekte. Je to tým, že načítavanie aj spracovávanie údajov projektu je systémom EPLAN vykonávané vzdialene z pracovnej stanice projektanta a cez sieťové pripojenie určitých parametrov. V systémových požiadavkách sa  k takémuto režimu projektovania odporúča, aby odozva (latencia) sieťového pripojenia nepresahovala 1ms. 

Ako vymedziť práva užívateľov?

Túto požiadavku rieši systém EPLAN funkciou s názvom Správa práv. Tu je potrebné rozšírenie licencie o element Professional+. Hlavný projektant si dokáže zabezpečiť projekt rozdelením oprávnení členov tímu tak, že zaradí jednotlivcov do príslušných skupín.  Jednotlivé skupiny majú presne nastavené oprávnenia k funkciám spracovávania a správy projektu. Detail nastavenia oprávnení k projektu

Obrázok 2:  Detail nastavenia oprávnení k projektu

V tomto režime činnosti sa každý užívateľ musí pri spúšťaní programu prihlásiť ručne, alebo to urobí systém automaticky, na základe autentifikácie pomocou konta Windows. Výsledkom je zabezpečenie projektu a prehľad o tom, kto aké časti spracováva. Prihlásenie do programu EPLAN

Obrázok 3:  Prihlásenie do programu EPLAN

Vieme prácu v tíme vopred rozdeliť?

Áno. Technológia EPLAN to rieši formou rozdelenia projektu do takzvaných oblastí spracovania. Vďaka nim dokážete nastaviť transparentnú spoluprácu v tíme. Oblasti spracovania sa definujú prostredníctvom schém filtrov, ktoré sú postavené na kritériách výberu štruktúr projektu v kombinácii s odborom alebo vlastnosťami strán. Výberom oblasti spracovania sa u každého projektanta v navigátoroch zobrazujú iba príslušné strany a prístroje. 

Z dôvodu, že pre túto funkciu je potrebné rozšírenie licencie aj o element Professional+, môže sa rovno využiť kombinácia so správou práv. Hlavný projektant tak dokáže členom tímu priradiť oblasti spracovania centrálne. 

Prehľad o účastníkoch projektu

Projektanti si môžu prostredníctvom viac-užívateľského monitoringu pozrieť, kto iný v danej chvíli pracuje na spoločnom projekte. Sú tam uvedené kontaktné údaje, oblasť spracovania projektu, názov prebiehajúcej operácia a jej progres, napríklad automatické vyhodnotenie, či synchronizácia dát. Informácie o užívateľoch

Obrázok 4:  Informácie o užívateľoch

Táto funkcia je taktiež obsahom rozšírenia licencie o element Professional+.

Samostatné dielčie projekty

Vzniknú rozdelením hlavného projektu na časti, ktoré sú definované ako oblasti spracovania. Z hľadiska spracovania dát v systéme EPLAN ide o plnohodnotné projekty, ktoré môžu projektanti spracovávať lokálne, na vlastnej stanici. Po ukončení práce sa zase dajú dielčie projekty naspäť pripojiť k hlavnému projektu. Dielčie projekty

Obrázok 5:  Dielčie projekty

Podstatné je, že väzby (krížové odkazy a podobne), tak ako vznikli v hlavnom projekte medzi oblasťami spracovania, ostanú zachované aj v dielčích projektoch. To isté platí aj o nastaveniach, názve a niektorých vlastnostiach projektu. Preto je dôležité pri práci s dielčím projektom dodržiavať určité pravidlá, ktoré si vždy môžete prečítať v nápovede EPLAN. 

Delenie na dielčie projekty sa výborne hodí pre externú spoluprácu či všeobecne pre prácu nezávislú od sieťového pripojenia. Externým projektantom ich vieme odovzdať napríklad v štandardnej forme zálohy EPLAN. Pre prácu na samotnom dielčom projekte nie je potrebné rozšírenie licencie, ale funkcionalita pre delenie a spájanie projektov je znova zahrnutá v elemente Professional+. 

Záver

Tímová spolupráca na projektoch je komplexnejšia a má presah aj k členom, ktorí priamo neprojektujú a predsa významne vstupujú do procesu. Preto sa pre platformu EPLAN neustále vyvíjajú produkty, ktoré dnes nájdete na cloude EPLAN.

Viac informácií o spolupráci na projektoch zistíte v zázname webinára, ktorý si môžete zadarmo pozrieť tu:

Záznam webinára: Ako efektívne spolupracovať na projektoch

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře