Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
10/05/23

Jak vytvořit novou stranu v projektu EPLAN

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Projekt EPLAN se skládá ze stran různých typů řazených do stromových struktur. Nejprve lze strany rozdělit na ty, které vytváříme ručně (primárně schémata, ale také různé přehledy PLC či pohledy na rozváděč), a strany vyhodnocení, které vznikají automaticky při procesu vyhodnocení projektu.

V tomto článku se budeme zabývat stranami vytvářenými ručně. Více o nastavení stran vyhodnocení se dozvíte zde.

Novou stranu lze založit několika způsoby – nejjednodušší je ale použití navigátoru stran. Navigátor stran je standardně zobrazen, pokud ne, lze ho zobrazit z karty Domů > Strany > Navigátor.

Založení nové strany je pak prostřednictvím kontextového menu (pravé tlačítko myši) > Nová.

V dialogu nová strana je pak třeba zvolit její „Úplný název“, typ a popis.

Předvyplněné hodnoty jsou založeny na stránce, na které bylo kontextové menu vyvoláno, a název je předvyplněn tak, aby se strana zatřídila přímo za stranu vybranou.

 

Trochu nestandardně začnu s popisem polí odspodu. V nejspodnější části je tabulka vlastností, která si pamatuje naposledy zobrazené vlastnosti, takže může vypadat jinak než zde na obrázku. Nyní se zaměříme pouze na vlastnost Název rámečku, která by obvykle měla zůstat prázdná – tím je použit standardní rámeček, který se definuje v nastavení projektu (Projekty > Název projektu > Správa > Strany).

Výše je pole Popis strany. V jeho levém okraji je ikona znázorňující, že pole je vícejazyčné (pravé tlačítko myši > Vícejazyčné zadání), což lze brát jako příznak toho, že jde opravdu o pole popisující, kde lze používat libovolnou diakritiku, znaky apod. A samozřejmě, že ho lze vyplnit vícejazyčně, což využijete později, pokud potřebujete přeložit projekt do cizího jazyka.

Typ strany

Typ strany je velmi důležitá volba – definuje, zda v ní vložené přístroje budou vytvářet schémata (spoje), zda půjde o přehled například PLC, nebo zda půjde o stránku ryze grafickou. Nyní si projdeme nejpoužívanější strany pro projektování elektro a co lze očekávat od vložených přístrojů:

Schéma jednopólového/vícepólového zapojení

Přístroje zde vložené vytvářejí automatické spoje a jsou zobrazeny v navigátoru přístrojů s typem zobrazení vícepólové, a tím se promítnou do kusovníku.

Přehled

Zde vložené přístroje mezi sebou nevytvářejí spoje, ale zobrazí se v navigátoru přístrojů s typem zobrazení Přehled a jsou zohledněny do kusovníku.

Grafika

Přístroje ve stránce grafika ani nevytvoří spoje, ani se nezobrazí v navigátoru přístrojů, a tím pádem nejsou v kusovníku.

Uspořádání skříně/Zobrazení modelu

Tyto typy strany slouží pro zobrazení rozložení přístrojů v rozvaděči.

Externí dokument

Jako strana typu externí dokument lze připojit odkaz na libovolný soubor, který se po pokliku na stranu otevře ve vlastní asociované aplikaci.

Úplný název strany

První pole – Úplný název strany – definuje struktury, do kterých je daná strana (a jejím prostřednictvím i přístroje v ní zakreslené) zařazena. Pro přehlednost je vhodné kliknout na tlačítko s třemi tečkami a vyplnit požadované hodnoty.

Nejčastěji použité aspekty struktury (záleží na nastavení projektu) jsou:

Označení funkce

Vychází z normy ČSN EN 81346-1 a usnadňuje orientaci ve schématech tím, že celé zařízení dělí do menších funkčních celků. Výhodné je použít dělení tak, jak ho zná celá společnost – například pokud má mnou navrhované zařízení nějaké definované opce, nabízí se použít pro každou z nich vlastní označení funkce. Stejně tak pro dílčí funkce, ze kterých se skládá zbytek stroje/technologie.

Označení umístění

Opět vychází z normy ČSN EN 81346 a tentokráte dělí projektované zařízení na menší „fyzické celky“. V elektro projekci jde nejčastěji o označení rozvaděče, skříněk apod. Lze říci, že pokud chci vytvořit dílčí kusovník, měl bych pro něj založit také zvláštní označení umístění.

Druh dokumentu

Druh dokumentu vychází z normy ČSN EN 61355 a projekt, jehož strany jsou roztříděné do jednotlivých funkcí, a umístění zase seskupuje do větších logických celků, jako jsou schémata, kusovníky, seznamy spojů apod.

Poslední pole je název strany. Toto je trochu zavádějící označení. Lepší je si ho představit jako číslo strany, a to ze dvou důvodů. Strany jsou podle tohoto názvu řazeny v projektu a nelze ho vyplnit vícejazyčně, což je pro textová popisující pole nutné. Volte zde tedy pouze čísla, případně 1.1 nebo 1.a apod.

Vyberte si některé z rozšiřujících školení a naučte se software EPLAN používat efektivněji.

Školení EPLAN Electric P8 Normy v projektování

Přehled školení EPLAN

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře